เรื่อง การพัฒนาความพร้อมด้านสติปัญญาโดยใช้แบบฝึก ชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดย นางสาวฉันทนา คีรีวัชรินทร์        เรื่อง การจัดประสบการณ์ตรงด้วยสือของจริง เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดย สุกัญญา สุขกุล        เรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่สะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกดแม่ กก แม่ กด แม่ กน และแม่ กบ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดย คำเภย สมบัติ        เรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดย สุพรรณพร เสงี่ยมศักดิ์        เรื่อง รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง คำและชนิดของคำ โดย นายทวีวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์                         เรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดย สุพรรณพร เสงี่ยมศักดิ์        เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย นางสาวอัจฉรา สุขสำราญ        เรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่สะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกดแม่ กก แม่ กด แม่ กน และแม่ กบ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดย คำเภย สมบัติ        เรื่อง รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปักผ้าด้วยมือชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดย นางสาวเพ็ญพรรณ ภูมิพยัคฆ์        เรื่อง รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี เรื่อง งานประดิษฐ์ใบตอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดย นางจงเพียร จันชะรา       
คณะผู้จัดทำ


เรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่สะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกดแม่ กก แม่ กด แม่ กน และแม่ กบ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ผู้วิจัย คำเภย สมบัติ
ปี พ.ศ. 2553
บทคัดย่อ
          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำและพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่อง การอ่าน และการเขียนคำที่สะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกดแม่ กก แม่ กด แม่ กน และแม่ กบ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม และเจตคติต่อการเรียน กลุ่มเป้าหมาย จำแนกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมายสำหรับ การทดลองใช้และหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านไพศาลสามัคคี และโรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 43 คน และกลุ่มเป้าหมายเพื่อการนำแบบฝึกทักษะไปใช้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 13 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน คำที่สะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกดแม่ กก แม่ กด แม่ กน และแม่ กบ รวมทั้งสิ้น 35 แบบฝึก แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำที่สะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด จำนวน 24 แผน แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน จำนวน 4 ฉบับ ๆ ละ 10 ข้อ แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale) คือ 5, 4, 3, 2 และ 1 จำนวน 5 ข้อ และแบบสอบถามวัดเจตคติต่อการเรียน มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด จำนวน 5 ข้อ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างของคะแนนก่อนและหลังเรียนด้วยค่า t ผลการศึกษาพบว่า 1. แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่สะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่จัดทำและพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด (80/80) ดังนี้ 1.1 แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่สะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด แม่ กก มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.36/80.91 1.2 แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่สะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด แม่ กด มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.21/81.36 1.3 แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่สะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด แม่ กน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.32/81.36 1.4 แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่สะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด แม่ กบ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.73/80.91 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำ ที่สะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด มีทักษะการอ่านและการเขียนคำเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด (ร้อยละ 80) และมีทักษะการอ่านและการเขียนคำที่สะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกดหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำ ที่สะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด มีพฤติกรรมการทำงานกลุ่มอยู่ในระดับมากที่สุด 4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำ ที่สะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด มีเจตคติต่อการเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด
Download เอกสาร

Back to top